Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania przez młodzież obowiązku nauki.

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  1. spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  2. skreślenie ucznia z listy uczniów,
  3. indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie, i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych
w rozporządzeniu z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843 z późn. zmianami).

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-05-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 83