Guziki

Uchwały

Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Pełna treść uchwał znajduje się w Księdze Protokołów Rady Pedagogicznej.

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej przechowywana jest u dyrektora szkoły.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzanie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Rada Pedagogiczna opiniuje

  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  2. projekt planu finansowego szkoły,
  3. wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wybrane uchwały

Wybrane uchwały w roku szkolnym 2017/2018

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji końcowej uczniów klas trzecich w roku szkolnym 2017/2018.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-06-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 69